Torun Sigorta
Vakıf Emeklilik Hayat Sigortası

Hayat Sigortası Nedir?

Hayat sigortaları, konusu insan hayatı olan ve insanın yaşamı boyunca karşı karşıya gelebileceği rizokoları için önlem almayı sağlayan ve bu nedenle de çok çeşitli türleri içeren bir sigorta dalıdır.

Hayat sigortalarında amaç, kişinin ufak tasarruflarını prim adı altında değerlendirerek, yaşamında meydana gelebilecek bazı olaylarda; örneğin maluliyet durumunda kişinin kendisine, vefat durumunda ise kanuni mirasçılarına maddi destek sağlamak ile emeklilik geliri elde edilecek dönemde belirli bir miktar birikim sağlamaktır. Bu nedenlerle de hayat sigortaları birikimli ve birikimsiz olarak ikiye ayrılmaktadır. Birikimli hayat sigortalarında karşılaşılan risklere karşı teminat ve birikim, birikimsiz hayat sigortalarında ise meydana gelebilecek risklere karşı teminat alınabilmektedir.

Hayat sigortası, insanların ölüm, maluliyet veya muayyen bir süre sonra hayatta olmaları gibi çeşitli ihtimallerle karşı karşıya bulunmaları dolayısıyla ortaya çıkan mali sorunlara çözüm bulan sigorta akdidir.

İnsan ömrü bakımından kişinin karşılaştığı durum, ya zamanından önce ölüm veya çok uzun yaşamaktır. Eğer kişi mali kaynakları sağlayamadan artık çalışamayacak yaşa gelmişse, bu uzun ömür onun için sadece bir sıkıntı kaynağı olur.

Sigortalıya, emeklilik geliri elde edeceği dönemde hayat standardını düşürmeden hayatını sürdürme imkanı sağlamak, maluliyeti halinde kendisine, ölümü halinde ise, bakmakta olduğu aile fertlerine aynı imkanı vermek, hayat sigortasının belli başlı varoluş nedenidir.

Toplum açısından bakıldığında, hayat sigortası bir fert ya da grubun yaşamlarına ilişkin mali riskleri transfer ettikleri sosyal bir araçtır. Bu transferler neticesinde bir fon birikmiş olur. Bu tanımın iki temel unsuru vardır. Birincisi riskin fertten bir gruba veya bir gruplar topluluğuna transferi, ikincisi ise riskin grup üyeleri arasında paylaştırılması. 

Teminatlarınız Nelerdir?

Hayat sigortası ürünlerimiz vefat ve maluliyet olmak üzere iki ana teminattan oluşur. Ürünlerimiz ayrıca kaza/hastalık sonucu maluliyet, kaza/hastalık sonucu tedavi masrafları, tehlikeli hastalıklar gibi ek teminatlar da içerir.

Teminat Tablo

Gelir Vergisi Avantajı Nedir?

Gelir Vergisi mükellefiyseniz; kendiniz, eş ve küçük çocuklarınız için ödediğiniz hayat sigortası primlerini belirtilen oranlarda vergi matrahınızdan düşürebilirsiniz.

Ücretliler için: Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi uyarınca, 1/1/2013 tarihinden itibaren, vergiye tabi ücret matrahının tespitinde, bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin elde edilen ücretin % 15'ine kadar olan kısmı ücret matrahının tespitinde indirilebilecektir.

Beyana Tabi Vergi Mükellefleri İçin : Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde uyarınca, 1/1/2013 tarihinden itibaren, elde edilen gelirler için verilecek yıllık gelir vergisi beyannamelerinde, bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin beyan edilen gelirin % 15'ine kadar olan kısmı matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınacaktır.

Tazminat Talebindeki Gerekli Belgeler Nelerdir?

Hastalık Sonucu Vefat Tazminat Talebi İçin Gerekli Evraklar

 • Sigorta poliçe aslı
 • Vefat tarihi işlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği aslı,
 • Vefat nedenini açıklayıcı TUİK Ölüm Belgesi yada Mernis Ölüm Raporu fotokopisi
 • Veraset ilamı aslı veya fotokopisi, (poliçede lehdar kanuni varisler ise)
 • Vakıf Emeklilik A.Ş. tarafından bildirilecek tutar üzerinden Veraset ve İntikal vergisi ilişiksizlik belgesi
 • Varislere ulaşılabilecek güncel adres ve telefon bilgileri
 • Vefat öncesi geçirilmiş olan hastalıklara ait epikriz raporu
 • Gaiplik halinde, mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı

Kaza Sonucu Vefat Tazminat Talebi İçin Gerekli Evraklar

 • Sigorta poliçe aslı
 • Kaza tespit tutanağı
 • Vefat nedenini açıklayıcı TUİK Ölüm Belgesi yada Mernis Ölüm Raporu fotokopisi
 • Veraset ilamı aslı veya fotokopisi, (poliçede lehdar kanuni varisler ise)
 • Vakıf Emeklilik A.Ş. tarafından bildirilecek tutar üzerinden Veraset ve İntikal vergisi ilişiksizlik belgesi
 • Alkol raporu
 • Varislere ulaşılabilecek güncel adres ve telefon bilgileri

Adli Vaka Sonucu Vefat Tazminat Talebi İçin Gerekli Evraklar

 • Savcılık soruşturma raporu sonucuna ilişkin karar yazısı(Takipsizlik,İddaname,Kovuşturma vb.)
 • Savcılık soruştıurma ve ifade tutanakları fotokopisi
 • Sigorta poliçe aslı
 • Vefat tarihi işlenmiş vukuatlı aile nüfus kayıt örneği aslı,
 • Vefat nedenini açıklayıcı TUİK Ölüm Belgesi yada Mernis Ölüm Raporu fotokopisi
 • Veraset ilamı aslı veya fotokopisi, (poliçede lehdar kanuni varisler ise)
 • Vakıf Emeklilik A.Ş. tarafından bildirilecek tutar üzerinden Veraset ve İntikal vergisi ilişiksizlik belgesi
 • Varislere ulaşılabilecek güncel adres ve telefon bilgileri

Maluliyet Tazminat Talebi İçin Gerekli Evraklar

 • Sigortalının kaza sonucu maluliyette kazanın yeri ,zamanı ve nasıl olduğuna ilişkin yazılı beyanı
 • Sağlık kurulu raporu(SGK,Devet Hastanesi,Üniversite Hastanesi tarafından verilmiş kesin maluliyet oranını belirten rapor aslı veya noter tasdikli sureti,
 • Maluliyet hastalık sonucu ise tedavi gördüğü hastaneden alınacak olan epkriz raporu ve tetkik sonuçlarının fotokopisi,
 • Kaza sonucu maluliyet ise kaza tespit tutanağı,olay savcılığa intikal ettiyse soruşturma raporu
 • Sigortalıya ulaşılabilecek adres ve telefon bilgileri

 

Genel Şartlar Nelerdir?

Hayat Sigortasi genel şartlarını okumak için tıklayınız.

Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar

Hak sahiplerince aranmayan paralar hakkında detaylı bilgi almak için tıklatınız.